ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Ład korporacyjny oznacza ustrukturyzowany system kodeksów, protokołów i procedur, które są oparte na zasadach etycznych firmy i które regulują nasze codzienne działania. Szczegółowe informacje i ciągłe szkolenia zapewniają skuteczność naszego systemu ładu korporacyjnego.

NASZ KODEKS ETYKI

Kodeks Etyki określa ogólne zasady informujące o wszystkich działaniach prowadzonych przez całą grupę, zarówno we Włoszech, jak i za granicą. Został on opracowany w taki sposób, aby podstawowe zasady etyczne, stanowiące część kultury firmy, mogły kierować postępowaniem dyrektorów, audytorów, kadry kierowniczej, kierowników średniego szczebla i pracowników Grupy Lucchini RS, a także profesjonalnych usługodawców, konsultantów zewnętrznych i dostawców, którzy świadczą profesjonalne działania lub usługi na rzecz grupy w jakimkolwiek charakterze. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zasad Kodeksu Etycznego.

Pobierz nasz kodeks etyczny

NASZE ZASADY

MODEL ORGANIZACYJNY

KONKRETNE ZOBOWIĄZANIE

Firma Lucchini RS przyjmuje model organizacji, zarządzania i kontroli zgodnie z dekretem ustawodawczym 231/2001 oraz wprowadziła i wdrożyła środki zapobiegające przekupstwu i korupcji, rozszerzając zakres modelu.

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Przyjęliśmy „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości”, która reguluje proces przyjmowania, analizowania i przetwarzania zgłoszeń nieprawidłowości oraz określa gwarancje poufności i ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, zgodnie z przepisami dekretu ustawodawczego 24/2023 (dekret w sprawie zgłaszania nieprawidłowości).

Przeczytaj procedurę zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia wewnętrzne można przesyłać za pośrednictwem następujących kanałów:

W formie pisemnej: Moduł zgłaszania nieprawidłowości należy przesłać na następujący adres – LUCCHINI RS S.p.A.; do wiadomości Zarządu, Via G. Oberdan, 6/A – 25128 Brescia.

Pobierz moduł do podpisu

W formie ustnej: telefonicznie: +39 3666354643
lub prosząc o bezpośrednie spotkanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z Radą Nadzorczą odpowiedzialną za obsługę raportów.

w przypadku zgłoszeń kierowanych do firmy Lucchini Industries należy pisać na adres

odvlucchiniindustries@gmail.com

w przypadku zgłoszeń kierowanych do firmy Lucchini RS należy pisać na adres

odvlucchinirs@gmail.com